A1 Mediagroep

A1 Mediagroep - de stem van jouw regio!

advertentie

ANBI


De stichting streekomroep voor de Noord West Veluwe, beter bekend als A1 Mediagroep heeft bij de belastingdienst een verzoek ingediend om geregistreerd te worden als ANBI instelling.ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI instelling moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang van de gemeenschap. Ook mag er geen sprake zijn van een winstoogmerk en moet de organisatie en bestuur voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag ook niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Daarnaast moeten kosten en uiitgaven in redelijk evenwicht zijn.

A1 Mediagroep is transparant in haar financiële huishouding. Hieronder vind u daarom de recente financiele overzichten. Deze worden jaarlijks vervangen door het overzicht van het voorgaande boekjaar.  Naast deze financiële rapportage legt de omroep ook jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten Barneveld, Nijkerk en het Commissariaat voor de Media. Basisgegevens Streekomroep voor de Noordwest Veluwe HODN A1 Mediagroep.

Statutaire naam

Stichting streekomroep voor de Noord West Veluwe

Merknaam A1 Mediagroep (A1 Regio-TV / A1 Radio / A1 Online)

Rsin / Fiscaal nummer862589691
Nummer Kamer van Koophandel 82748705 -

Klik hier voor het uittrekselOprichtingsakte Streekomroep voor de Noord West VeluweK
Klik hier voor de oprichtingsakte

Adresgegevens
Bezoekadres: Venestraat 42, 3861 BX Nijkerk
Telefoon: 033-246 0101
Mail: [email protected]

Website: www.a1mediagroep.nl

Doelstelling

De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:

1. Het uitzenden van televisie – en radioprogramma’s en het online verstrekken van relevant nieuws en informatie bestemd voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk.
2. Een programma verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. De stichting tracht haar doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. De stichting beoogt het algemeen nut.
6. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar het is wel toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten ter bevordering van het doel van de stichting.BeleidsplanHet beleidsplan van de stichting is een levend document en wordt periodiek herzien. U kunt hier de laatse versie downloaden. Klik hier om het beleidsplan te downloadenRedactioneel statuutKlik hier om het redactioneel statuut te downloaden 

Bestuurders: 

J. (Jack) de Jong (voorzitter)
R. (Ruby) van den Hoek-Horst (Secretaris)
N. (Nicolaas) Nijhoff (penningmeester)
A.A. (Lex) Durlacher (alg. bestuurslid)
T. (Trudy) Molenaar (alg. bestuurslid)
A. (Ari-jan) van de Bunt. (bestuurslid Streekomroepzaken)

Programmaleiding  W. (Willem) van den Brink
Medewerkerszaken E.J. (Erik Jan) de Dreu

Programma Beleids Bepalend Orgaan (PBO)

Dhr. Bert Nijeboer voorzitter - Ouderen
Dhr. Hans Haantjes                    - Zorg en Welzijn
N. Nico Nijhoff                              - Ondernemers
M. (Myra) Steens                          - Jeugd 
M. (Miranda) van Ooijen           - Cultuur
Vacature (2x) 

Beloningsbeleid
De bestuurders, alsmede de leden van het Programma Beleidsbepalend Orgaan genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle medewerkers van de omroep zijn momenteel vrijwilligers en werken op onbezoldigde basis. Allen hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.Wanneer in de nabije toekomst medewerkers worden aangesteld middels een arbeidscontract, dan zal de beloning daarvan conform de Omroep CAO plaatsvinden.

Financiële verantwoording
Aangezien de Stichting streekomroep Noord West Veluwe in 2021 is opgericht is over dat jaar nog geen financieel overzicht beschikbaar. In plaats daarvan zijn de meest recente financiële overzichten van de afzonderlijke omroepstichtingen van Barneveld en Nijkerk geplaatst.Per 1 januari 2022 is de fusie tussen de lokale omroepen van Nijkerk en Barneveld volledig doorgevoerd en is er nog slechts 1 financiële administratie.

2023

Financieel jaarverslag 2023 A1 Mediagroep
Publicatieformulier ANBI 2023
  • A1 Regio TV
  • A1 Radio

Strand Horst


advertentie